Styrning

This page in English

Konsistoriet

Konsistoriet är Karolinska Institutets universitetsstyrelse och därmed dess högsta beslutande organ.

Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.

Universitetsledning

Karolinska Institutets operativa ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektör. Detta enligt KI:s organisationsplan, som konsistoriet fastställde 2001-02-21.

Vicerektor

Vicerektor för internationella frågor är utsedd av rektor för en period på tre år, med möjlighet till förlängning. De bidrar till att stärka ledningen i genomförandet av Strategi 2018.

Institutioner, prefekter och verksamhetschefer

Karolinska Institutet har 22 institutioner samt Enheten för toxikologiska vetenskaper i Södertälje, Komparativ medicin, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen.

Du som är medarbetare på KI hittar mer detaljerad information om våra Institutioner, prefekter och verksamhetschefer här.

Ledningsråd

Ledningsrådet är ett berednings- och samordningsorgan för rektor men också för andra beslutande organ vid universitetet.

Dekaner, prodekaner och vicedekaner

Karolinska Institutets dekaner är ordförande i respektive styrelse, styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning samt styrelsen för utbildning.

Verksamhetsstyrelser

Tre interna verksamhetsstyrelser ansvarar för forskning, forskarutbildning och utbildning. Styrelserna lyder under Konsistoriet och rektor. I varje styrelse ingår dekanus, prodekanus och ledamöter.

Råd, nämnder och kommittéer

Karolinska Institutet har en rad olika råd, nämnder och kommittéer.

Strategi och kvalitetsarbete

Övergripande strategier och kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet.